Generalforsamling i IC foreningen 2013

20. april 2013

Emne Tekst Person
1. Valg af dirigent Gustav Susaa blev valgt til dirigent og erklærede generalforsamlingen for lovligt indkaldt og gav derefter ordet til formanden.
2. Formandens beretning

 

Formanden Elly Jung bød velkommen til dette års generalforsamling.

Formanden takkede alle medlemmerne og de fremmødte for deres opbakning til foreningen. Også en tak til bestyrelsen for deres arbejdsindsats i årets løb. Desuden takkedes sponsorerne, og foreningen vil fortsat arbejde med at få flere sponsorater.

 

Formanden oplyste, at efter generalforsamlingen ville fysio- og uroterapeut Birthe Bonde holde foredrag i relation til IC.

Formanden informerede om foreningens aktiviteter i det forgangne år, og kom med en opfordring til medlemmerne om at uddele foreningens folder og dermed sprede kendskabet til IC bredest muligt. Det kunne være til egen læge, apotek, sygehus mm.

Også en opfordring til at være med på IC foreningens Facebook, som er et lukket forum, kun for medlemmer. Henvendelse kan ske til formanden.

Erfa-grupper blev også nævnt som en mulighed for medlemmerne til at komme i kontakt med hinanden. Derfor er spørgeskemaet, som sendes til nye medlemmer ved indmeldelse i foreningen, en måde at gøre opmærksom på, at man gerne vil i kontakt med andre i foreningen.

Og husk hjemmesiden.

Vi udsender 2 nyhedsbreve om året enten med posten eller via e-mail. Så husk at meddele foreningen, hvis man har skiftet e-mail-adresse eller måske ingen e-mail-adresse har mere.

Beretningen blev godkendt.

Elly Jung
3. Kontingentfastsættelse Kontingentet er fortsat til 200 kr. for medlemmer. Medlemskabet går fra 1. april 2013 – 31. marts 2014. Det samme som regnskabsåret. Elly Jung
4. Regnskab Regnskabet blev fremlagt og godkendt. Kassereren oplyste, at man nu vil have betaling for leje af lokaler på sygehuset, hvilket er en stor post i regnskabet. Lis Poulsen
5. Budget Budget for 2013-2014 blev fremlagt med et umiddelbart underskud på 9.000 kr. Dette kan afhjælpes ved at finde billigere lokaler til afholdelse af Informationsmøde og Generalforsamling.Budgettet godkendtes. Lis Poulsen
6. Valg af formand Formanden vælges for 2 år ad gangen. Og er ikke på valg. Elly Jung
7. Valg af bestyrelse og suppleanter Nogle bestyrelsesmedlemmer er med i bestyrelsen 1 år ad gangen, nogle 2 år ad gangen, og endelig vælges suppleanterne for 1 år.Lis Berg Hansen (næstformand) var på valg, men blev genvalgt.

Lis Poulsen (kasserer), der var valgt i en 1-årig periode overtog posten som kasserer efter Ane Marie Mikkelsens fratrædelse, og fortsatte således i en 2-årig periode, hvorfor hun ikke var på valg.

Lis Berg Hansen (næstformand) var på valg, men blev genvalgt.

Lene Rasmussen var valgt for 1 år og blev genvalgt.

Vi mangler nu et bestyrelsesmedlem.

Vi har 2 suppleanter, der vælges for 1 år ad gangen.

Nanna Tørnquist genvælges.

Lisbeth Munk Jensen genvælges.

8. Valg af revisor og revisorsuppleant Bente Lorentzen fortsætter som revisor og Gustav Susaa fortsætter som revisorsuppleant.
9. Indkomne forslag Ingen
10. Eventuelt Lis Poulsen fortæller om foreningens henvendelse til Danske Regioner vedr. et ønske om et udvidet samarbejde mellem de urologiske afdelinger, der behandler IC patienter, og desuden et ønske om at udbrede kendskabet til sygdommen i lægekredse og i befolkningen. Danske Regioner mener ikke, at det er en sag for dem og henviser til Dansk Urologisk Selskab, som kontaktes. Efter 3 rykkere på vores henvendelse foreligger der dags dato intet svar.Lis Poulsen fortalte kort om arbejdet i den nordjyske IC gruppe, som nu er oppe på 8 medlemmer. Der opfordres igen til dannelse af sådanne grupper.

Lene Rasmussen fortæller om sin deltagelse i en urologisk kongres i Milano i marts måned. Lene var inviteret til at fortælle om livet som IC patient og havde en meget stor tilhørerskare -primært urologiske sygeplejersker, men også en del urologer. Lene fik skabt en masse gode kontakter, specielt til de andre nordiske lande og fandt sponsoremner. Lene fortsætter arbejdet med at finde sponsorer.

Lis Hansen opfordrede medlemmerne til altid at anføre deres medlemsnummer ved enhver henvendelse. Det letter arbejdsgangen ret meget.

Foredrag v/fysio- og uroterapeut Birthe Bonde.

Birthe Bonde holdt et humoristisk og meget kompetent foredrag, som gav et indblik i bækkenbundens anatomi og angav forskellige årsager til overaktiv bækkenbund og gode eksempler på afspændingsøvelser for bækkenbunden i relation til IC.

Birthes billedmateriale medsendes sammen med referatet fra generalforsamlingen.

 

God sommer ønskes I alle af bestyrelsen