Generalforsamling i IC foreningen 2014

REFERAT FRA IC FORENINGENS GENERALFORSAMLING
LØRDAG DEN 26/4 2014

Inden generalforsamlingen blev der som sædvanlig serveret en frokostanretning for de fremmødte medlemmer, og snakken gik livligt.

Generalforsamlingen blev afholdt ifølge vedtægterne, og formanden, Elly Jung, startede med at byde nye som gamle medlemmer velkommen. Desuden rettede hun en tak til foreningens sponsorer.

1. Valg af dirigent

Gustav Susaa valgtes til dirigent og konstaterede, at den og forslaget til vedtægtsændringer var udsendt med rette varsel.

2. Formandens beretning

Formand, Elly Jung, aflagde sin beretning. Hun fortalte bl.a. om foreningens fortsatte arbejde på optagelse i patientforeningen ”Sjældne Diagnoser” for derigennem at få udbredt kendskabet til IC.

Foreningen har fået en henvendelse fra en akupunktør, som tilbyder gratis behandling med Giga-laser til 2 – 3 af foreningens medlemmer. Akupunktøren bor i Vemmelev. Interesserede bedes kontakte Elly Jung.

Foreningens hjemmeside er blevet genoprettet og har fået nyt udseende, men den er endnu ikke helt færdig. Som nyt på hjemmesiden er der kommet et felt, hvor det er muligt at stille spørgsmål til bestyrelsen.

Da foreningen stadig får mange henvendelser fra personer, der har haft vanskeligt ved at få stillet en diagnose, vil foreningen meget gerne opfordre alle til at uddele foreningens brochurer hos egen læge, på sygehuse, apoteker m.m. Brochurer fås hos næstformand Lis Berg Hansen.

En del medlemmer bl.a. i Nordjylland har stor glæde af at mødes i en ”Erfa-gruppe”. I Nordjylland er der nu 10 medlemmer i gruppen. Hvis man ønsker hjælp til oprettelse af en sådan gruppe, er man meget velkommen til at kontakte Lis Poulsen eller Lene Rasmussen i bestyrelsen.

Hvis man er interesseret i at deltage i foreningens lukkede facebook-gruppe, skal man, når man har oprettet sin profil på facebook, kontakte Elly Jung for at få adgang.

Der er kommet en oversættelse på tysk, engelsk, fransk og spansk vedrørende IC, som kan anvendes i udlandet, hvis man får brug for at forklare mere om sygdommen. Og alle, der ønsker det, kan få tilsendt et toiletkort – BRUG det, når der er behov.

Efterfølgende var der livlig diskussion vedrørende anvendelse af facebook. Facebook er i sin tid blevet oprettet, så medlemmerne har mulighed for at kommunikere med hinanden. Bestyrelsens holdning er, at da vi ikke ser os i stand til at svare på alle spørgsmål, der måtte blive stillet af medlemmerne på facebook, vil vi bede om, at de meget presserende spørgsmål stilles på hjemmesiden, og bestyrelsen vil så forsøge at finde et svar.

3. Kontingentfastsættelse

Foreningen ser sig desværre nødsaget til at sætte kontingentet op pr. 1. april 2015 til 250 kr. grundet prisstigninger på næsten alle udgiftsposter.

4. Kassererens reviderede regnskab forelægges til godkendelse.

Kassereren, Lis Poulsen, redegjorde for diverse udgifter, og det reviderede regnskab godkendtes. NB. Det præcise antal medlemmer opgøres for eftertiden pr. 1. april.

5. Fremlæggelse af budget

Kassereren fremlagde foreningens forslag til budget.

6. Ændring af vedtægter

Forslaget til vedtægtsændringerne, som var blevet udsendt pr. mail eller brev til hvert enkelt medlem blev godkendt med den håndskrevne tilføjelse i § 8 Dagsorden til Årsmøde (hvilket burde have været rettet til generalforsamling), punkt 4.
Her blev der lavet en overgangsordning for formandsvalget, således at formand, Elly Jung, blev genvalgt for yderligere et år, og til næste år vælges formanden for en treårig periode. De nye vedtægter vil være at finde på hjemmesiden.

7. Valg af bestyrelse og suppleanter

Det eneste bestyrelsesmedlem, der var på valg, var kasserer, Lis Poulsen, og hun blev genvalgt.

Suppleant, Nanna Tørnquist, ønskede ikke genvalg. Som ny 1. suppleant valgtes, Jørgen Oldenburg. Som 2. suppleant genvalgtes Lisbeth Munk Jensen.

8. Valg af revisor og revisorsuppleant

Bente Lorentzen genvalgtes som revisor, og Gustav Susaa genvalgtes som revisorsuppleant.

9. Behandling af indkomne forslag

Der var ikke indkommet forslag ud over forslag om vedtægtsændringer.

10. Eventuelt

Igen var der lidt diskussion vedrørende facebook, se tidligere.
Bestyrelsen behandler emnet facebook på næste bestyrelsesmøde.

Efter generalforsamlingen holdt bestyrelsesmedlem, sygeplejerske Lene Rasmussen sit indlæg.