Generalforsamling 2015

Referat fra IC foreningens generalforsamling. Den 18. april 2015.

DAGSORDEN TIL GENERALFORSAMLING

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning fremlægges til godkendelse
  3. Kassererens reviderede regnskab fremlægges til godkendelse
  4. Fremlæggelse af budget og forslag til budget
  5. Kontingentfastsættelse
  6. Valg af formand
  7. Valg af bestyrelse og suppleanter
  8. Valg af revisor og revisorsuppleant
  9. Behandling af indkomne forslag
  10. Eventuelt

Pkt. 5:

Kontingent for 15/16 reguleres fra 200 kr. til 250 kr.

Pkt. 9:

Der er indkommet forslag fra suppleant Jørgen Oldenburg om ændring af vedtægter. Gældende vedtægter samt forslag til ændringer fremsendes senere.

I år blev generalforsamling afholdt i Medborgerhuset, Danasvej 30B på Frederiksberg. Vi startede med en god frokost inden foredrag og generalforsamling, og allerede her var der en god stemning med masser af snak.

Efter frokost holdt professor Steen Walter fra OUH et fremragende foredrag om vores sygdom og besvarede mange spørgsmål. Det var anden gang Steen Walter holdt foredrag, men både nye som ”gamle” medlemmer udtrykte sig meget positivt om foredraget.

1.Valg af dirigent

Gustav Susaa blev valgt til dirigent og konstaterede, at dagsorden og forslag til vedtægtsændringerne var udsendt rettidig, således at generalforsamlingen var lovlig.

2. Formandens beretning fremlægges til godkendelse

Formanden, Elly Jung, bød velkommen til nye som gamle medlemmer og sponsorer.
Vi kan konstatere, at der i høj grad er brug for os. Vi får mange telefoniske henvendelser, især fra folk, der ikke ved, hvad de skal stille op. Den praktiserende læge har ikke det store kendskab til IC. Folk ved simpelthen ikke, hvor de kan få hjælp. De vil vide, hvad vi står for, og om der er noget, vi kan gøre for dem. Vi forklarer, vi støtter og hjælper det vi kan, hjælper dem videre i systemet. Folk henvender sig nu også via IC foreningens hjemmeside med spørgsmål.

Medlemsmøder:
Vi bestræber os fortsat på at komme rundt i landet og holde medlemsmøder. Sidste medlemsmøde i oktober blev holdt på Kolding Hus, hvor vi startede med rundvisning på slottet. Derefter var der spisning i slottes hyggelige kælderrestaurant. Der var hyggelig snak rundt om ved bordene, og vi har fået rigtig mange positive tilbagemeldinger om et godt arrangement.

Facebook:
Vores lukkede facebook-gruppe er flittigt brugt. Her kan medlemmerne snakke med hinanden og udveksle erfaringer.

Erfa-grupper:
Erfa-grupper er startet op flere steder i landet, og bestyrelsen stå til rådighed med hjælp ved opstart. Ring til vores næstformand Lis Hansen, hvis I ønsker hjælp til at komme i gang.

Sjældne Diagnoser:
Som noget nyt kan nævnes vores optagelse i paraplyorganisationen Sjældne Diagnoser. Lene Rasmussen og Lis Hansen har deltaget på et meget givtigt vejlederkursus.

Lis Poulsen er udtrådt af bestyrelsen som kasserer, Gustav Susaa overtager posten. Lene Rasmussen og Jørgen Oldenburg er også udtrådt af bestyrelsen.

Efter nogle kommentarer og spørgsmål fra salen, som blev besvaret, blev formandens beretning godkendt.

3. Kasserens reviderede regnskab fremlægges til godkendelse

Kasserer Gustav Susaa fremlagde det revidere og godkendte regnskab for 2014/15, og her var der også spørgsmål og kommentarer fra de fremmødte. Derefter blev rengskabet godkendt.

4. Fremlæggelse af budget og forslag til budget

Kasserer Gustav Susaa fremlagde foreningens forslag til budget 2015/16.

5. Kontingentfastsættelse

Kontingentet for 2015/16 på kr. 250,- blev vedtaget på sidste års generalforsamling, den 26. april 2014. Hvilket fastholdes.

6. Valg af formand

Elly Jung blev genvalgt som formand de næste 3 år.

7. Valg af bestyrelse og suppleanter

Gustav Susaa blev valgt til bestyrelsen for 2 år, Bente Schjøtt blev valgt til suppleant for 2 år.

8. Valg af revisor og revisorsuppleant

Bente Lorentzen fortsætter som revisor og Laila Dokkedal blev valgt til revisorsuppleant.

9. Behandling af indkomne forslag

Forslag til ændringer af IC foreningens vedtægter, stillet af Lene N. Rasmussen og Jørgen Oldenburg.

I de nedenstående ændringsforslag er selve tilføjelserne eller ændringerne markeret ved understregning.

§ 4 stk. 2
Indkaldelse til generalforsamling skal ske ved direkte meddelelse til hvert enkelt medlem pr. mail eller brev med dagsorden, regnskab og budget. Indkaldelsen skal ske senest 4 uger før ordinær generalforsamling og senest 8 dage før en ekstraordinær generalforsamling. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske senest 14 dage efter kravets fremkomst til bestyrelsen.

Blev vedtaget – dog blev disse ord ”regnskab og budget” slettet.

§ 4 stk. 5
Afstemning kan foregå ved håndsoprækning, men skal ske skriftligt, hvis et medlem eller dirigenten forlanger det.

Blev vedtaget.

§ 4 stk. 6
Alle afstemninger afgøres ved almindeligt stemmeflertal blandt de tilstedeværende medlemmer og eventuelle fuldmagter, som inden mødets begyndelse er afleveret til og godkendt af dirigenten.

Blev vedtaget.

§ 4 stk. 8
Der kan stemmes ved fuldmagt, som kan være udstedt generelt eller begrænset til et enkelt punkt som for eksempel valg af formand eller bestyrelse.

Blev vedtaget.

§ 4 stk. 9
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, herunder forslag til bestyrelsen, skal være formanden i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen.

Blev vedtaget.

(Begrundelse: § 4. stk. 9 kræver, at forslagene skal være sendt til medlemmerne senest 14 dage før mødet. Formanden må have et par dage til at videresende eventuelle forslag. Det lader sig ikke gøre med den nugældende bestemmelse i stk. 9 om, at de skal være formanden i hænde 14 dage før).

§ 4. stk. 10
Vedtægtsændringer kan kun ske, såfremt det ved indkaldelsen til generalforsamlingen er meddelt, at dette punkt er på dagsordenen. Forslagene fremsendes pr. mail eller brev til medlemmerne senest 14 dage før generalforsamlingen.

Blev vedtaget.

§ 8 stk. 9
Behandling af indkomne forslag til vedtægtsændringer.

§ 8 stk. 9 – Dette ændringsforslag blev trukket tilbage på generalforsamling af forslagsstillerne.

10. Eventuelt

Her blev der igen diskuteret diverse emner angående foreningen.

Til slut takkede dirigenten for god ro og orden ved generalforsamlingen.

Frederiksberg, den 18. april 2015

Formand Elly Jung
Referent Lis Berg Hansen
Dirigent Gustav Susaa