Generalforsamling i IC foreningen 2010

20. april 2010

Emne Tekst Person
1. Valg af dirigent og referent Boris Christensen blev valgt til dirigent, og erklærede generalforsamlingen for lovligt indkaldt.Lotte Andersen blev valgt til referent. Elly Jung;
2. Formandens beretning

 

Formanden Elly Jung bød velkommen til dette års generalforsamling.Elly vil gerne takke de firmaer, der er med til at støtte vores forening i form af et sponsorat. Firmaerne er: Pohl Boskamp, Astellas Pharma, Vitaflo Scandinavia og Azanta Danmark.

Vi vil i foreningen fortsætte arbejdet med at få flere sponsorater.

Elly takkede “nye” såvel som “gamle” medlemmer for, at de fortsat vil være med til at bakke op om foreningen.

Efter generalforsamlingen, der varer ca. en time, vil kemiingeniør Bente Grønlund fortælle om kostens betydning for vores krop og sundhed; og betydningen af den mikro- makronæring, vi hver dag tilfører vores krop. Alt dette bliver så set i forhold til vores sygdom Interstitiel Cystitis. Dias fra foredraget følger nedenfor.

Bestyrelsen har afholdt de i vedtægterne angivne 4 bestyrelsesmøder, hvor vi har arbejdet flittigt, da vi ikke har været forskånet for sygdom.

Vi i bestyrelsen får stadig mange henvendelser fra mennesker, der selv har måttet finde ud af, at de lider af IC, idet deres læge ikke har kunnet hjælpe dem. Der er desværre stadig mange læger, der ikke kender til IC.

Antallet af opringninger stiger desværre; men vi hjælper, vejleder og trøster, så godt vi kan. Vi anbefaler dem at melde sig ind i foreningen, hvor de så kan komme i kontakt med andre i samme situation.

Alle nyindmeldte får tilsendt et spørgeskema. Det er naturligvis op til den enkelte, om de vil besvare det. Men de fleste gør det.

Vi takker for de mange svar på skemaerne. Ud fra dem kan vi så hjælpe de medlemmer, der ønsker kontakt til andre, hvilket vi gør efter bedste evne.

Flere steder i landet ved vi, der er dannet erfa-grupper (erfaringsgrupper). Grupper bestående af 4-5 medlemmer, der mødes med jævne mellemrum. Et rigtig godt initiativ.

Vi håber, at I alle vil hjælpe med at udbrede kendskabet til IC ved at tage nogle foldere med hjem. I kan så fordele dem, hvor I kommer hos egen læge, hos gynækologen, på hospitalet, hvor I færdes og andre hospitaler, på apoteket eller på biblioteket.

Folderen indeholder ud over en indmeldelses-blanket også en beskrivelse af de symptomer, man skal være opmærksom på og reagere på. Så man kan komme i behandling hurtigt.

Kulde-varmepuder

Vi har sendt nogle kulde-varmepuder ud til alle, der var medlem på daværende tidspunkt. Puderne fremstilles i USA, og Elly fik forhandlet sig frem til en god pris.

Vi håber naturligvis, at alle i vores danske forening kan få lige så stor glæde af puderne, som de har i den amerikanske IC forening.

Indlæg i blad og tidsskrift

Vi er omtalt i KontinensNyt, der er et blad udgivet af Kontinensforeningen.

Det er et flere siders indlæg af gynækolog Christine Felding, samt to sygehistorier, der omhandler to patienter med IC.

Der har også været en omtale af IC under ”Lægens Ord” i ugebladet Søndag. Læge Irene Hage har her skrevet en artikel under titlen ”En slags kronisk blærebetændelse”.

Den er nu at finde på vores hjemmeside, så alle kan få glæde af det.

Det er dejligt med noget omtale af vores sygdom.

Hjemmesiden

Der er sket en del på hjemmesiden. Den bliver hele tiden opdateret. Nu kan man gå ind på hjemmesiden under LINKS. Her finder man under www.ichelp.org, hvad der sker i vores amerikanske afdeling ICA. Hvis man går videre kan man finde alle de meddelelser, der sendes til IC foreninger fra hele verden. Det er på engelsk, men vi lover, at sker der noget bane-brydende, kommer det med på den danske hjemmeside.

Alle medlemmer er meget velkomne til at skrive indlæg til hjemmesiden. Det er jo det, der gør den levende.

Vi vil gerne have mange indlæg fra jer med-lemmer. Skriv lidt om jer selv og måske, hvad der hjælper jer til at leve med IC i hverdagen. Det forbliver anonymt, hvis I ønsker det.

Vi kan nævne, at det har været til stor gavn for de personer, der ikke har vidst, hvordan IC opleves at læse de indlæg, der er på vores hjemmeside. Tak til dem, der har skrevet. Men vi kan godt bruge nogle flere nye og friske indlæg, så til tasterne. Dog højst en A-4 side. Send den til os i bestyrelsen. Vores e-mail-adresser står på hjemmesiden.

Facebook

Facebook-gruppen er godt i gang. Vi er nu 14 medlemmer, der kan ytre os på facebook i en lukket gruppe, uden indblanding fra andre personer, der også er på facebook. Så er du interesseret i at skrive med andre, så meld dig ind på foreningens facebook.

Girokort

Alle medlemmer har, sammen med ind-kaldelsen til denne generalforsamling, modtaget et girokort, der er for perioden 1. april 2010 – 31. marts 2011.

Toiletkort

Hvis der fortsat er medlemmer, der ikke har toiletkort, eller ikke har et på både dansk og engelsk, så kan I henvende jer til Lis.

Til slut et budskab, som vi vel alle kan forvente os noget af: overlæge Steen Walther, Odense Hospital har oplyst, at en af de unge læger, en kvinde, er ved at skrive en Phd.-afhandling om IC.

Dejligt, at der sker noget.

Beretningen godkendes!

Elly Jung
3. Regnskab Revisor Bente Lorentzen fremlagde regnskabet.Dette blev godkendt. Bente Lorentzen
4. Budget Elly har lavet budget for 2010-2011 og frem-lagde budgettet.Budgettet godkendes! Elly Jung
5. Kontingentfastsættelse Kontingentet er fortsat 200 kr. for medlemmer. Medlemskabet går fra 1. april 2010 – 31. marts 2011. Det samme som regnskabsåret. Boris Chr.
6. Valg af formand Formanden vælges for 2 år ad gangen. Dette er hendes anden periode som formand, så Elly er på valg i år.Der er ingen, der stiller op, og da Elly gerne vil påtage sig en sidste periode på 2 år, og da hun har været en god formand i disse år, stemmer vi alle på hende.

Elly modtager valget.

7. Valg af bestyrelse og suppleanter Nogle bestyrelsesmedlemmer sidder 1 år ad gangen, nogle 2 år ad gangen, og endelig vælges suppleanterne for 2 år.Lis Berg Hansen (næstformand) sidder i en 2-årig periode, så hun er ikke på valg.

Ane-Marie Mikkelsen (kasserer) er ligeledes i en 2-årig periode og derfor ikke på valg.

Lis og Ane-Marie fortsætter.

Lotte Andersen er i en 1-årig periode og er derfor på valg. Lotte vil gerne tage en periode til.

Lotte blev genvalgt.

Vedtægterne giver os mulighed for at udvide bestyrelsen. Da sygdommen IC ofte gør, at vi har meget sygdom i bestyrelsen, ønsker vi at udvide med et nyt medlem.

Laila Bundgård vil gerne være en del af bestyrelsen. Dejligt, Laila blev valgt.

Vi har 2 suppleanter, der vælges for 1 år ad gangen.

Lene Rishøj har været med i to perioder og vil gerne genvælges.

Lisbeth Munk Jensen ønsker også genvalg.

De vælges begge.

Vores aktive ressourceperson Inken Østerby vil gerne fortsætte.

Hun vælges igen.

8. Valg af revisor og revisorsuppleant Disse er ikke på valg.Bente Lorentzen fortsætter som revisor og Gustav Susaa fortsætter som revisorsuppleant.
9. Indkomne forslag Ingen
10. Eventuelt Vi havde ved generalforsamlingen besøg af sygeplejerske Jane Fliis. Jane er ved at skrive sin kandidatopgave på Århus Universitet, og den handler om IC, og hvordan vi som patienter lever med vores sygdom i hverdagen.Jane vil gerne på et senere tidspunkt komme og fortælle om resultatet.

Foredrag ved kemiingeniør Bente Grønlund.

Bente holdt et fantastisk godt og spændende foredrag om kost, og hvad den gør ved os.

Hun imponerede alle ved at have sat sig godt ind i IC, og hvad det indebærer at leve med denne sygdom til hverdag.

Du kan se de overheads, som hun viste, her efter referatet, og det kan virkelig anbefales.

Jeg tror vi alle gik derfra med en god portion viden om kostens indvirkning på vores sundhed.

Dias – Bente Grønlund

 

God sommer ønskes I alle af Bestyrelsen.