Generalforsamling i IC foreningen 2011

12. april 2011

Emne Tekst Person
Punkt 1. Valg af dirigent og referent Boris Christensen blev valgt til dirigent og erklærede generalforsamlingen for lovligt indkaldt.Lis Hansen og Lis Poulsen blev valgt til referenter.
Punkt 2. Formandens beretning Før generalforsamlingen var der mødt rigtig mange op til fælles spisning i cafeen på Herlev Hospital.Formanden Elly Jung bød velkommen til generalforsamling også velkommen til foreningens sponsorer, hvoraf nogle var til stede i salen.Vi vil i foreningen fortsætte arbejdet med at få flere firmaer til at sponsorere os.

Elly takkede “nye” såvel som “gamle” medlemmer for, at de fortsat vil være med til at bakke op om foreningen og gøre den mere kendt.

Efter generalforsamlingen, der varede en lille time, holdt sygeplejerske Janni Fliis et foredrag om sin kandidatopgave med titlen: ”Hvordan oplever mennesker med IC at leve med sygdommen i hverdagen?”. Under foredraget kunne medlemmerne stille spørgsmål.

Bestyrelsesmøder

Bestyrelsen har afholdt 4 bestyrelsesmøder, hvor vi har arbejdet flittigt, og heller ikke i det forløbne år været forskånet for sygdom. Så godt, at vi fik en ekstra person i bestyrelsen.

Kendskab til IC

Vi får fortsat mange henvendelser fra frustrerede personer, som ikke ved, hvor de skal henvende sig, da de praktiserende læger ved meget lidt om IC. Det er en sygdom, der ikke kan ”ses”, hvorfor en del patienter bliver betragtet som hypokondere. Derfor har vi valgt at uddele nogle IC foldere til de tilstedeværende ved generalforsamling, som de kan give til deres læge, gynækolog osv. Derudover har der været læserbreve om sygdommen i Ude og Hjemme og FamilieJournalen (et af læserbrevene vil senere blive lagt ind på hjemmesiden).

Spørgeskemaer

Alle nyindmeldte får tilsendt et spørgeskema. Det er naturligvis op til den enkelte, om de vil besvare det. Men de fleste gør det. Og det er til stor hjælp, når vi skal sættet de medlemmer sammen, som ønsker at komme i kontakt med hinanden.

Flere steder i landet er der er dannet erfa-grupper (erfaringsgrupper). Grupper bestående af 4-5 medlemmer, der mødes med jævne mellemrum. En gruppe i Odense og en i Aalborg. Rigtig godt initiativ.

Informationsmøde på Odense Universitetshospital

I efteråret afholdt vi info-møde i Odense, hvor professor Steen Walter holdt foredrag. Det var et rigtig godt møde, og de mange fremmødte fik en rigtig god dag. Og bestyrelsen fik megen ros for det.

Vi påtænker at afholde et lignende møde i Jylland evt. i Århus senere på året.

Hjemmesiden

Hjemmesiden bliver hele tiden opdateret. På hjemmesiden under LINKS finder man www.ichelp.org, hvor man kan læse, hvad der sker i vores amerikanske afdeling ICA (Interstitial Cystitis Association). Nederst på siden går man ind under NEWS & EVENTS videre til New updates. Og her finder man alle de meddelelser, der sendes til IC foreningerne i hele verden (på engelsk). Bestyrelsen læser dem også, så sker der noget rigtig banebrydende, kommer det med på den danske hjemmeside.

Alle medlemmer er meget velkomne til at skrive indlæg til hjemmesiden. Vi ved, at det har været til stor gavn for de personer, der ikke har vidst, hvordan IC opleves, at læse de indlæg, der er på vores hjemmeside. Så skriv endelig. Dog højst en A-4 side. Send den til en af os i bestyrelsen. Vores e-mail-adresser står på hjemmesiden.

Facebook

Facebook-gruppen er godt i gang. Vi er nu 23 medlemmer, der kan ytre os på facebook i en lukket gruppe, uden indblanding fra andre personer, der også er på facebook. Henvendelse Elly Jung.

Girokort

Alle medlemmer har, sammen med ind-kaldelsen til denne generalforsamling, modtaget et girokort, der dækker perioden 1. april 2011 – 31. marts 2012.

Toiletkort

Disse fås på dansk/engelsk ved henvendelse til bestyrelsen.

Beretningen godkendes.

Elly Jung
Punkt 3. Regnskab Regnskabet fremlægges af revisoren og godkendes. Bente Lorentzen
Punkt 4. Budget Elly har lavet budget for 2011-2012. Det fremlægges og godkendes Elly Jung
Punkt 5. Kontingentfastsættelse Kontingentet er fortsat 200 kr.Medlemskabet går fra 1. april 2011 – 31. marts 2012. Det samme som regnskabsåret. Elly Jung
Punkt 6. Valg af formand Elly Jung er formand. Formandsposten er ikke på valg.
Punkt 7. Valg af bestyrelse og suppleanter Nogle bestyrelsesmedlemmer sidder 1 år ad gangen, nogle 2 år ad gangen, og endelig vælges suppleanterne for 1 år. Lis Berg Hansen (næstformand) blev genvalgt til en 2-årig periode.

Ane Marie Mikkelsen (kasserer) blev ligeledes genvalgt til en 2-årig periode.

Lotte Andersen, der var i en 1-årig periode er udtrådt af bestyrelsen, og som nyt bestyrelsesmedlem vælges Lis Poulsen.

Laila Bundgård, der ligeledes er i en 1-årig periode genvælges.

Vi har 2 suppleanter, der vælges for 1 år ad gangen.

Lene Rishøj udtræder, og i stedet for vælges Nanna Tørnquist.

Lisbeth Munk Jensen ønsker genvalg.

Inken Østerby trækker sig som ressourceperson, og der vælges ingen ny, da bestyrelsen er sidste år blev udvidet med 1 person.

Punkt 8. Valg af revisor og revisorsuppleant Der var ikke valg af revisor og revisorsuppleant. Bente Lorentzen fortsætter som revisor og Gustav Susaa fortsætter som revisorsuppleant.
Punkt 9. Indkomne forslag Ingen
Punkt 10. Eventuelt IC foreningens medlemmer kan, under særlige omstændigheder, være passive medlemmer i 1 år.Diskussion vedrørende kontakt til smerteklinik. De findes bl.a. på Rigshospitalet, Aalborg og Frederikshavn. Er der nogen der ved, hvor de andre ligger, og hvordan man hurtig kommer til, vil vi gerne i bestyrelsen høre om det. En komplet liste lægges ud på hjemmesiden.Overlæge Jørgen Nordling, Herlev Sygehus har skrevet et indlæg i KontinensNyt. Vi forsøger at få fat i det, hvorefter det lægges ind på hjemmesiden.

Oplysningerne om næste generalforsamling skal være mere udførligt beskrevet på hjemmesiden.

Foredrag ved sygeplejerske Janni Fliis.

Hun fortalte om IC set fra patienternes side ved at lade nogle fortælle om deres liv og sygdom.

De praktiserende læger antager oftest, at sygdommen er psykisk betonet. Men det er sygdommen, der for mange patienter, giver de psykiske problemer.

Tidligere blev mange fejldiagnosticeret – en hel del gør det fortsat. Nogle får selvmordstanker.

Man mener, at en voldsom oplevelse i livet muligvis kan udløse sygdommen. De adspurgte personer gav udtryk for, at tryghed stadigvæk betød meget for dem – forudsigelighed – f.eks. forskellige, løbende behandlingsmetoder. Lange ture kan virke uoverskueligt. De skal planlægges nøje, især hvor på turen, der findes toiletter.

Men alle var meget enige i, at det er en sygdom med begrænsninger at leve med IC.

Se dias fra foredrag – pdf

 

God sommer ønskes I alle af Bestyrelsen.