Generalforsamling i IC foreningen 2012

1. maj 2012

Emne Tekst Person
1. Valg af dirigent Boris Christensen blev valgt til dirigent og erklærede generalforsamlingen for lovligt indkaldt og gav ordet til formand Elly Jung. Elly Jung
2. Formandens beretning Formanden Elly Jung bød velkommen til dette års generalforsamling.Formanden oplyste, at efter generalforsamlingen ville sygeplejerske Anne Pickering fra Tværfagligt Smertecenter holde et foredrag om kroniske smerter generelt og desuden specifikt om smertebehandling af kroniske smerter ved Interstitiel Cystitis.Formanden takkede alle de trofaste medlemmer for deres opbakning. Også en tak til medlemmerne af bestyrelsen for deres arbejdsindsats i årets løb. Desuden takkedes sponsorerne, og foreningen vil fortsat arbejde med at få flere sponsorater. Hvis medlemmerne har nogle gode ideer m.h.t. sponsorer, hører vi meget gerne fra Jer.

Bestyrelsen har afholdt to ud af de planlagte fire bestyrelsesmøder, da to måtte aflyses på grund af sygdom.

Da Laila Bundgaard er trådt ud af bestyrelsen, skal der vælges et nyt bestyrelsesmedlem, og Lene Rasmussen har tilbudt at blive nyt bestyrelsesmedlem.

I alle de år IC foreningen har eksisteret har generalforsamlingen været afholdt på Herlev Hospital, hvor foreningen har fået lokale stillet til rådighed gratis. Da foreningen nu skal betale for leje af lokale, vil vi prøve at finde et lidt hyggeligere sted.

Foreningen afholdt informationsmøde i oktober på Hotel Royal i Århus. Fremmødet var tilfredsstillende. Alle havde en god dag og foredraget med overlæge Allan Ryhammer, Skejby Hospital og fysioterapeut Jette Steffensen, også Skejby var meget inspirerende.

Foreningen har fået en del nye medlemmer, så nu er vi omkring 100 medlemmer.

Angående IC foreningens hjemmeside, så har vi tidligere efterspurgt indlæg fra vore medlemmer, men desværre er der ikke rigtig sket noget. Der må da være en eller anden, der har oplevet noget, der kunne have interesse for andre medlemmer. Vi vil selvfølgelig gerne have mange indlæg fra medlemmerne. Skriv lidt om jer selv og måske, hvad der hjælper jer til at leve med IC i hverdagen. Det forbliver anonymt, hvis I ønsker det.

Den tekniske del af hjemmesiden kører upåklageligt, da foreningen nu har fået teknisk assistance.

Foreningen vil også gerne være i kontakt med flere af medlemmerne. Vi overvejer udsendelse af et nyhedsbrev via e-mail/post 1 – 2 gange årligt. Det skal ikke kun være indlæg fra bestyrelsen, der skal også være indlæg fra medlemmerne.

Alle må meget gerne bidrage. Det kan dreje sig om en god/dårlig oplevelse ved lægen/sygehuset, et middel/medicin, som I har afprøvet med godt resultat, en solstrålehistorie, en opskrift, artikler I har læst eller en bog, som kunne have interesse for andre.

Foreningens facebook eksisterer stadig, men der er ikke så mange deltagere. Husk det er en lukket gruppe, så det er kun medlemmerne, der kan deltage uden indblanding fra andre personer, der også er på facebook.

I de forløbne 4 år, er der sket rigtig meget.

  • Der er oprettet links til relevante hjemmesider
  • Der er oprettet ERFA grupper
  • Der er en lukket facebook-gruppe
  • Det meste post besørges via e-mail.

Lis Berg Hansen fortalte kort om spørgeskemaerne, som medlemmerne indsender i forbindelse med indmeldelse i foreningen. Disse ligger som en slags dokumentation af sygdommens omfang, og kan desuden anvendes i forbindelse med oprettelse af ERFA grupper. Lis fremstiller et skema med køn, alder, hvilken behandling og/eller medicin medlemmerne har prøvet, og hvad resultatet blev. Det lægges ind på IC foreningens hjemmeside.

Lis Poulsen fortalte om en henvendelse til Sundhedsstyrelsen med ønsket om et formaliseret samarbejde mellem de urologer, der arbejder med IC. Sundhedsstyrelsen kan kun ønske og forvente, at dette samarbejde sker, men de kan ikke indskærpe eller stille krav. Der arbejdes videre med sagen.

Desuden orienterede Lis Poulsen kort om ERFA gruppen i Aalborg.

Beretningen godkendtes!

Elly Jung
3. Regnskab Regnskabet blev fremlagt.Dette blev godkendt. Bente Lorentzen
4. Budget Budget for 2012-2013 blev fremlagt.Budgettet godkendtes! Bente Lorentzen
5. Kontingentfastsættelse Kontingentet er fortsat 200 kr. for medlemmer. Medlemskabet går fra 1. april 2012 – 31. marts 2013. Det samme som regnskabsåret. Elly Jung
6. Valg af formand Formanden vælges for 2 år ad gangen. Da der ikke var andre, der ønskede at stille op til formandsvalget, påtog Elly Jung sig nok en 2-årig periode som formand.
7. Valg af bestyrelse og suppleanter Nogle bestyrelsesmedlemmer sidder 1 år ad gangen, nogle 2 år ad gangen, og endelig vælges suppleanterne for 1 år.Lis Berg Hansen (næstformand) sidder i en 2-årig periode, så hun er ikke på valg.Ane Marie Mikkelsen (kasserer) er ligeledes i en 2-årig periode og derfor ikke på valg.

Lis Poulsen er valgt for en 1-årig periode og er derfor på valg. Lis vil gerne tage en periode til.

Lis blev genvalgt.

Som sidste bestyrelsesmedlem vælges Lene Rasmussen for en 1-årig periode.

Vi har 2 suppleanter, der vælges for 1 år ad gangen.

Nanna Tørnquist genvælges.

Lisbeth Munk Jensen genvælges.

8. Valg af revisor og revisorsuppleant Bente Lorentzen fortsætter som revisor og Gustav Susaa fortsætter som revisorsuppleant.
9. Indkomne forslag Ingen
10. Eventuelt Her berørtes emnet urostomi, som for mange står som en truende operation; men her blev man præsenteret for en god stomi-historie, og hvis der skulle være medlemmer, der gerne vil høre mere er man velkommen til at kontakte Kirsten Cederlund på tlf. 46320835.Desuden diskussion vedrørende anvendeligheden af spørgeskemaerne. I Aalborg vil man afprøve et skema indtil videre til internt brug i gruppen.Invalideskilt til bilen. Det afhænger af den enkeltes kommune/region, om invalideskilt kan udleveres.

Spørgsmål vedrørende toiletternes placering i hele Danmark. Der findes både kort og en app til Iphone, som angiver toiletternes placering.

Foredrag ved sygeplejerske Anne Pickering.

Anne holdt et fantastisk godt og meget spændende foredrag om kroniske smerter også relateret til IC.

Annes billedmateriale medsendes sammen med referatet fra generalforsamlingen.

God sommer ønskes I alle af bestyrelsen.