Vedtægter for IC foreningen

Vedtægter for IC foreningen

§1.
NAVN:
Foreningens navn: IC foreningen – Forkortelse for Interstitiel Cystitis.

§2.
FORENINGENS FORMÅL:
1. Yde støtte til patienter og pårørende med information og rådgivning.
2. Udbrede kendskab til sygdommen, herunder behandling, og derved skabe forståelse i samfundet.
3. Kontakt med relevante foreninger, men også foreninger i andre lande.
4. Etablere netværk, f.eks. grupper og via internet, såsom Facebook.

§3.
MEDLEMSKAB OG KONTINGENT:
1. Alle interesserede kan optages som medlemmer. Medlemskab er betinget af indbetalt kontingent.
2. Der kan tegnes følgende medlemskaber: Ordinært medlemskab samt medlemskab for virksomheder. Ordinære medlemmer er stemmeberettigede og er valgbare til bestyrelsen.
3. Tilskud til foreningen medfører ikke automatisk medlemskab, medmindre det ønskes.
4. Udøver et medlem skadelig virksomhed, kan medlemmet suspenderes ved beslutning i bestyrelsen, hvilket skal forelægges på førstkommende generalforsamling.
5. Kontingentets størrelse fastsættes for et år ad gangen og vedtages på generalforsamlingen.
6. Intet medlem hæfter for andet end sit kontingent.

§4.
GENERALFORSAMLING:
1. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Der afholdes generalforsamling hvert år i tidsrummet 1. april til 31. maj. Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter bestyrelsens bestemmelse eller efter krav fra 1/3 af medlemmerne.
2. Generalforsamlingen holdes på et centralt sted på skift i de forskellige landsdele under hensyntagen til medlemmernes geografiske fordeling.
3. Indkaldelse til generalforsamling skal ske ved direkte meddelelse til hvert enkelt medlem pr. mail eller brev med dagsorden. Indkaldelse skal ske senest 4 uger før ordinær generalforsamling og senest 8 dage før en ekstraordinær generalforsamling. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske senest 14 dage efter kravets fremkomst til bestyrelsen.
4. Generalforsamling og afstemning ledes af dirigenten.
5. Stemme- og valgret er betinget af betalt kontingent.
6. Afstemning kan foregå ved håndsoprækning, men skal ske skriftligt, hvis et medlem eller dirigenten forlanger det.
7. Alle afstemninger afgøres ved almindelig stemmeflertal blandt de tilstedeværende medlemmer og eventuelle fuldmagter, som inden mødets begyndelse er afleveret og godkendt af dirigenten.
8. Vedtægtsændringer kræver dog 2/3 majoritet.
9. Der kan stemmes ved fuldmagt, som kan være udstedt generelt eller begrænset til et eller flere punkter, som for eksempel valg af formand elle bestyrelse. Der udsendes en gyldigt udformet fuldmagtsformular samt en vejledning sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.
10. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, herunder forslag til bestyrelsen, må være formanden i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen.
11. Vedtægtsændringer kan kun ske, såfremt det ved indkaldelse til generalforsamlingen er meddelt, at dette punkt er på dagsordenen. Forslagene fremsendes pr. mail eller brev til medlemmerne senest 14 dage før generalforsamlingen.
12. Valgbar ved personvalg, som skal holdes på generalforsamlingen, er ethvert medlem, der har stemme- og valgret ifølge vedtægterne, og som har meldt sig som kandidat senest på generalforsamlingen, inden dirigenten erklærer tilmeldingen for afsluttet. En person, der er fraværende kan kun vælges, såfremt der foreligger skriftligt tilsagn om at modtage valg.
13. Revisor og revisorsuppleant skal om muligt søges uden for medlemskredsen.
14. Der skal skrives referat fra generalforsamlingen, hvoraf det vedtagne fremgår.

§5
Opløsning af foreningen kan kun vedtages på en i dette øjemed indkaldt ekstraordinær generalforsamling, og kun når 3/4 af foreningens medlemmer stemmer derfor. Vedtages det at opløse foreningen, træffer bestyrelsen beslutning om anvendelse af foreningens midler til fremme af foreningens formål eller dermed beslægtet formål.

§6
BESTYRELSEN:
1. Foreningens ledelse varetages af bestyrelsen. Suppleanter må meget gerne deltage i bestyrelsesmøder, men har ikke stemmeret.
2. Formanden vælges på generalforsamlingen for 3 år ad gangen.
3. Bestyrelsen kan minimum bestå af 3 og maksimalt af 7 medlemmer inkl. 2 suppleanter valgt på generalforsamlingen.
4. De øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen.
5. Genvalg kan finde sted.
6. Det bør tilstræbes, at minimum halvdelen af bestyrelsen udgøres af ic-patienter.
7. Det bør tilstræbes at der sker en geografisk spredning af bestyrelsesmedlemmerne, så de forskellige landsdele er repræsenteret i bestyrelsen.
8. Foreningen tegnes udadtil af formanden og i dennes fravær af næstformanden.
9. Bestyrelsesposter og andre tillidshverv i foreningen er ulønnede.

§7
1. Bestyrelsen fordeler selv posterne i bestyrelsen. Næstformand, kasserer mv.
2. Bestyrelsens beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formanden og i hans/hendes fravær næstformandens stemme udslagsgivende.
3. Der føres referat fra bestyrelsesmøder.
4. Bestyrelsen holder møde mindst 3 gange årligt, samt når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer kræver det.
5. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når enten formanden eller næstformanden er til stede, samt når indkaldelsen er udsendt senest 14 dage før mødet, og der er mindst 2/3 af de stemmeberettige medlemmer tilstede.
6. Såfremt et bestyrelsesmedlem er fraværende fra et bestyrelsesmøde indtræder 1. suppleanten som ordinært medlem med stemmeret på det pågældende møde. Hvis 1. suppleanten også er fraværende, eller der er to ordinære bestyrelsesmedlemmer fraværende, indtræder 2. suppleanten som bestyrelsesmedlem med stemmeret på det pågældende møde.
7. Bestyrelsen kan rådføre sig med særlig sagkundskab, når dette er påkrævet.
8. Bestyrelsen kan efter behov nedsætte ad hoc-grupper til at løse enkeltstående opgaver. Bestyrelsen kan også bede enkeltmedlemmer om det samme. For hver opgave skal der udarbejdes en opgavebeskrivelse til den konkrete opgave, og medlemmerne skal orienteres om disse tiltag, så der gives mulighed for at komme med input til ad hoc-gruppen eller enkeltmedlemmet .

§8
DAGSORDEN TIL GENERALFORSAMLING:
Dagsorden skal indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning fremlægges til godkendelse.
3. Kassererens reviderede regnskab fremlægges til godkendelse.
4. Fremlæggelse af budgetforslag.
5. Kontingentfastsættelse.
6. Valg af formand.
7. Valg af bestyrelse, herunder suppleanter.
8. Valg af revisor og revisorsuppleant.
9. Behandling af indkomne forslag.
10. Eventuelt.

Således vedtaget på generalforsamling, 6. maj 2017
Dirigent: Flemming Bjerggaard
Referent: Peter Rasmussen

Hent vedtægter i PDF format